The Untamed (陈情令): Introduction

(In progress, please ignore 😂)

~ Pictures and further details to be updated as I go along ~

Character Introductions
◊ Main Characters:
Xiao Zhan (肖战) as Wei Ying (魏婴)
Courtesy name: Wei Wu Xian (魏无羡)
Also as Mo Xuan Yu (莫玄羽)
Wang Yi Bo (王一博) as Lan Zhan (蓝湛)
Courtesy name: Lan Wang Ji (蓝忘机)

◊ Big Five Family Clans:
♡ Yunmeng Jiang Clan:
Jiang Cheng (江澄)
Courtesy name: Wan Yin (晚吟)
Jiang Yan Li

♡ Gusu Lan Clan:
Lan Xi Chen
Lan Yuan (蓝愿)
Courtesy name: Si Zhui (思追)
Lan Jing Yi (蓝景议)

♡ Lanling Jin Clan:
Jin Zi Xuan
Jin Ling

♡ Qinghe Nie Clan:
Nie Huai Sang

♡ Qishan Wen Clan:
Wen Chao
Wen Ning
Wen Qing

◊ Supporting Characters:
♡ Mo Family:
Mo Xuan Yu – Performs Sacrificial Spell to revive Wei Wu Xian to avenge him
Mo Zi Yuan – Young Master of Mo Family


Index:
Episode 1 ~ (In progress)


Songs:
Lan Zhan X Wei Ying – Unrestrained
Wen Ning – Chi Zi


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s